دو-عددی-طرح-اریب-برجسته
النگو طلا روس 2 عددی پهن طرح شنی اینه ای برجسته اریب